Ispravak dijela natječaja

Objavljeno 23.3.2015.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 28 od 13.03.2015., na stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i web stranici NSK od 13. 3.2015.

Točka 5.
5. PREPARATOR – KNJIGOVEŽA U ODJELU U SREDIŠNJOJ SLUŽBI ZA ZAŠTITU I POHRANU
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana
Uvjeti: SSS, grafičkog smjera – knjigoveški smjer, položen stručni ispit za preparatora, jedna godina radnog iskustva

Prijave za točku 5. dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ispravka u Narodnim novinama. Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu sistematiziranih radnih mjesta

1. RUKOVODITELJ ODJELA U PODRUČNOJ SLUŽBI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
Uvjeti: VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij računarskog, elektrotehničkog ili informatičkog smjera, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika

2. KONZERVATOR
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
Uvjeti: VSS, diplomirani inženjer kemije, konzervator, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kemije, dvije godine radnog iskustva

3. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
Uvjeti: Diplomirani knjižničar sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN, br. 28/11, 16/14 i 60/14), dvije godine radnog iskustva

4. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana
Uvjeti: Diplomirani knjižničar sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN, br. 28/11, 16/14 i 60/14), dvije godine radnog iskustva

5. PREPARATOR – KNJIGOVEŽA
jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana
Uvjeti: SSS, grafičkog smjera ili knjigoveškog smjera, položen stručni ispit za preparatora, jedna godina radnog iskustva
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za radno mjesto pod točkom 1., 2., 3., 4. ili 5. od 13.03. 2015.”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

NATJEČAJ JE OTVOREN ZAKLJUČNO DO 21.03.2015.