Hrvatski ured za ISMN

Objavljeno 11.1.2012.
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISMN
Hrvatske bratske zajednice 4 10 000 Zagreb
Telefon
+385 1 616 4288
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 9.00 – 15.00
Osobe za kontakt
Jelena Paurić
Antonija Sinković
Danijela Getliher
E-pošta
isbn@nsk.hr

 

Hrvatski ured za ISMN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladnike notirane glazbe. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustava ISMN-a, sustava brojčanog označivanja, čijom se primjenom jednoznačno identificira notirana glazba.

ŠTO JE ISMN?

ISMN (International Standard Music Number = Međunarodni standardni broj notirane glazbe) jedinstveni je identifikator notirane glazbe.
Pojam notirana glazba odnosi se na grafički prikaz glazbe, obuhvaća partiture, dionice itd.
Primjena sustava ISMN-a olakšava poslovanje u nakladničkoj, knjižarskoj i knjižničarskoj djelatnosti.

STRUKTURA ISMN-a

ISMN je sastavljen od akronima ISMN i trinaest znamenaka raspoređenih u četiri skupine međusobno odvojene spojnicom.
Npr. naslov Muzika za orgulje i orkestar Anđelka Klobučara, koji je objavio nakladnik Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ima sljedeću oznaku:

ISMN 979-0-9005205-8-6

ISMN je akronim engleskog naziva International Standard Music Number

  • 979-0 prefiks sustava ISMN
  • 9005205 oznaka nakladnika
  • 8 oznaka publikacije
  • 6 kontrolni broj

Do 1. siječnja 2008. godine ISMN se sastojao od slovne oznake M i devet znamenaka. Prije dodijeljene i neiskorištene oznake treba pretvoriti u trinaesteroznamenkaste tako da se slovna oznaka M zamijeni sa 979-0.

PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE ISMN

ISMN se dodjeljuje jedinicama notirane glazbe na svim medijima koje se objavljuju i raspačavaju zasebno:

1. partiture (npr. džepne, vokalne itd.)
2. dionice
3. zbirke skladbi
4. antologije
5. tekstovi pjesama koji se objavljuju s notiranom glazbom(ako se prodaju odvojeno)
6. komentari uz notiranu glazbu (ako se prodaju odvojeno).

PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELJUJE ISMN

1. Knjige o glazbi (obratite se Hrvatskom uredu za ISBN).
2. Tonski zapisi i videozapisi, uključujući i zapise na računalnom mediju.
3. Serijske publikacije (obratite se ISSN uredu za Hrvatsku).

KAKO SE NAKLADNIK UKLJUČUJE U SUSTAV ISMN-a?

Za uključivanje u sustav ISMN-a nakladnik mora popuniti obrazac i poslati ga poštom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISMN.

Zahtjevi se rješavaju u roku od sedam radnih dana od primitka propisno ispunjenog obrasca i svih traženih priloga. Nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obradbu. Pismena obavijest o dodijeljenim brojevima šalje se elektroničkom poštom ili, na traženje nakladnika, poštom.

Nakladnik može biti pravna osoba (OBRAZAC) ili fizička osoba (u slučaju kada autor objavljuje notiranu glazbu u vlastitoj nakladi) (OBRAZAC).

Uključenjem u sustav ISMN-a podatci o nakladniku objavljuju se u Međunarodnoj bazi nakladnika notirane glazbe (Music Publishers’ International ISMN Database), koji redovito izdaje Međunarodni ured za ISMN (International ISMN Agency).

Nakladnici se uključuju u sustav ISMN-a sukladno pravilima Međunarodnog sustava ISMN-a i međunarodne norme ISO 10957 čija je provedba u isključivoj ovlasti Hrvatskog ureda za ISMN.


UČLANJENI NAKLADNICI KOJI SU ISKORISTILI BROJEVE I TRAŽE NOVE

Učlanjeni nakladnici koji su iskoristili brojeve i traže nove šalju Uredu pismeni zahtjev, a prethodno moraju ispuniti sve obveze:

Učlanjeni nakladnici koji traže ponovni ispis prije dodijeljenih ISMN-a šalju Uredu pismeni zahtjev u kojem će navesti razlog te prilažu popis iskorištenih ISMN-a.


SURADNIK ZA ISMN

Suradnik za ISMN osoba je koju imenuje nakladnik i koja je zadužena za vođenje evidencije o korištenju ISMN-a i kontakte s Uredom.

Prije objavljivanja publikacije suradnik za ISMN dodjeljuje prvi slobodni ISMN s popisa brojeva koje je nakladniku dodijelio Hrvatski ured za ISMN prilikom učlanjenja u sustav. Nakon toga se nakladnik, za publikacije koje podliježu izradi CIP-a, javlja u CIP ured.

Suradnik je dužan obavijestiti Ured o svakoj promjeni adrese, telekomunikacijskih brojeva, naziva nakladnika i suradnika kako bi podatci u bazi nakladnika (koja se održava u Hrvatskom uredu za ISMN) i u Međunarodnoj bazi nakladnika notirane glazbe bili točni.


OBVEZA DOSTAVE OBVEZNOGA PRIMJERKA

Nakladnik je sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19, 98/19) i Pravilniku o obveznom primjerku (Narodne novine 66/20) dužan dostavljati obvezne primjerke u propisanom broju primjeraka Službi obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Više o obveznom primjerku i načinima dostave pogledajte na stranicama Službe obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Online publikacije pohranjuju se u sustavima digitalne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao što su HAW, Digitalne zbirke NSK itd.

Nakladnik online publikacije putem Obrasca za prijavu online publikacije obavještava Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu o postojanju svoje publikacije na mreži te time omogućuje njezinu obradu i arhiviranje. Više o dostavi online publikacija pogledajte na stranicama Za nakladnike – Obvezni primjerak online publikacija.

UPUTE ZA PRIMJENU ISMN-a

ISMN SE DODJELJUJE

  • novom naslovu, odnosno prvom izdanju notirane glazbe
  • svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjene sadržaja (glazbenog ili tekstualnog), opsega, uveza ili formata.

ISMN se dodjeljuje svakoj zasebnoj jedinici notirane glazbe koja se objavljuje i raspačava/prodaje na više medija, više jezika, u različitim uvezima itd.

Jednom dodijeljen ISMN ne smije se dodijeliti nekom drugom naslovu ili izmijenjenom izdanju istog naslova.

SUNAKLADNIŠTVO

Ako se notirana glazba objavljuje kao rezultat suradnje dvaju ili više nakladnika, poželjno je da svaki nakladnik navede svoj ISMN, pri čemu je ISMN nakladnika koji je zadužen za raspačavanje obvezan.

NOTIRANA GLAZBA U VIŠE SVEZAKA

Ako se notirana glazba objavljuje u više svezaka, cjelina ima jedan ISMN, a svaki se pojedini svezak označava vlastitim ISMN-om. U tom se slučaju obavezno barem na jednom svesku, a po mogućnosti na svakom navode svi brojevi.

KOMPLETI

Kompleti se mogu sastojati od partitura ili skupova vokalnih ili instrumentalnih dionica.

Ako se pojedini dijelovi takve građe prodaju i koriste kao cjelina, dovoljan je jedan ISMN za komplet.

Ako se neki dijelovi kompleta mogu kupiti pojedinačno, tim se dijelovima dodjeljuje vlastiti ISMN, a svi ostali dijelovi dobivaju samo ISMN kompleta.

ARANŽMANI

Ako se notirana glazba objavljuje u više aranžmana ili preinaka, svakoj se inačici dodjeljuje novi ISMN.

KOMPLETI RAZNOVRSNE GRAĐE

Ako uz notiranu glazbu postoji prilog (tekst pjesme, komentar i sl.), prilog nosi ISMN dodijeljen notiranoj glazbi.

GDJE NAVESTI ISMN?

TISKANA NOTIRANA GLAZBA

ISMN treba otisnuti:

1. na vanjskim koricama (te na ovitku i zaštitnoj kutiji, ako postoje)
2. po mogućnosti uz podatak o autorskom pravu. Ako se notirana glazba sastoji od jednog lista, ISMN je dovoljno otisnuti na jednom mjestu.

Ako se notirana glazba objavljuje u više svezaka, na svakom se svesku navodi ISMN sveska i ISMN cjeline. Brojevi se navode s pobližom oznakom u okrugloj zagradi.

Npr.

ISMN 979-0-321-76548-1 (cjelina)
ISMN 979-0-321-76549-8 (sv.1)

U jednom od svezaka mora se otisnuti popis svih brojeva cjeline. Na vanjskim se koricama svakog sveska navodi ISMN tog sveska. ISMN cjeline navodi se na kutiji kompleta ili na ovitku.

ELEKTRONIČKA NOTIRANA GLAZBA

ISMN treba navesti:

1. na naslovnici CD-ROM-a, DVD-a, online publikacije ili aplikacije za mobilni uređaj
2. na naljepnici CD-ROM-a ili DVD-a
3. na ambalaži.

CRTIČNI KÔD ZA NOTIRANU GLAZBU

GS1 (Global Standards One) jedinstveni je sustav za brojčano označivanje proizvoda. Na temelju ugovora koji je Europska udruga za brojčano označivanje proizvoda (European Article Numbering Association) sklopila s Međunarodnim uredom za ISMN, nakladnici notirane glazbe koriste crtični kôd koji se temelji na ISMN-u.

Crtični kôd za notiranu glazbu istovjetan je ISMN-u i za njegovu izradbu dovoljno je dostaviti ISMN tiskari.

Ispod crtičnog kôda treba otisnuti njegovu vrijednost izraženu brojem, a iznad ISMN.

Dodatna objašnjenja mogu se dobiti i u Hrvatskom udruženju za kodiranje GS1 Croatia.

NORME, SRODNE ADRESE

International ISMN Agency (Međunarodni ured za ISMN)
Music Publishers’ International ISMN Database (Međunarodna baza nakladnika notirane glazbe)
ISMN Users Manual
ISMN. International Standard Music Number

HRN ISO 1086: 2001 (hr) – Informacije i dokumentacija – Naslovni listovi knjiga – Information and documentation – Title leaves of books
HRN ISO 10957: 2022 (en) – Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj notirane glazbe (ISMN)=Information and documentation – International Standard Music Number (ISMN)

Više o normizaciji može se vidjeti na stranicama Hrvatskog zavoda za norme.