Hrvatski ured za ISBN

Objavljeno 11.1.2012.
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski ured za ISBN
Hrvatske bratske zajednice 4 10000 ZAGREB
Telefon
+385 1 616 4288
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 9.00 – 15.00
Osobe za kontakt
Jelena Paurić
Antonija Sinković
Danijela Getliher
E-pošta
isbn@nsk.hr


Hrvatski ured za ISBN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje nakladnike knjiga i drugih omeđenih publikacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustava ISBN-a, sustava brojčanog označivanja, čijom se primjenom jednoznačno identificiraju knjige i druge omeđene publikacije.

ŠTO JE ISBN?

ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju.

Pojam KNJIGA ovdje se koristi u značenju omeđene publikacije objavljene na bilo kojem mediju.

ISBN jedinstveni je broj za određeni naslov ili neizmijenjeno izdanje knjige koju je objavio određeni nakladnik.

NAKLADNIK je pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje knjige, snosi troškove njezina izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.

STRUKTURA ISBN-a

ISBN se sastoji od akronima ISBN i trinaest znamenaka raspoređenih u pet skupina, međusobno odvojenih spojnicom.

Prva je skupina troznamenkasti prefiks, druga je oznaka nacionalne, zemljopisne ili jezične skupine, treća je oznaka nakladnika, četvrta označava publikaciju, a peta je kontrolni broj.

Broj znamenaka u trećoj i četvrtoj skupini ovisi o nakladničkom planu, odnosno broju naslova koje nakladnik namjerava objaviti.

Npr. naslov Svjetlost glagoljice koji je objavio nakladnik Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ima sljedeću oznaku:

ISBN 978-953-500-105-8

ISBN je akronim engleskog naziva International Standard Book Number

  • 978 prefiks sustava ISBN-a
  • 953 međunarodna oznaka za Republiku Hrvatsku
  • 500 oznaka nakladnika
  • 105 oznaka publikacije
  • 8 kontrolni broj.

Od 1. siječnja 2007. ne vrijedi više deseteroznamenkasti ISBN, koji se sastojao od deset znamenaka raspoređenih u četiri skupine, već trinaesteroznamenkasti, s prefiksom 978 i novom kontrolnom znamenkom. Na taj su se način proširile brojčane mogućnosti sustava ISBN-a, a sam je broj potpuno sukladan crtičnom kodu EAN-13. Nakladnici koji su se prije 1. siječnja 2007. uključili u sustav ISBN-a ne smiju koristiti deseteroznamenkaste ISBN-e koji su im tada dodijeljeni. Potrebno je javiti se u Hrvatski ured za ISBN radi preračunavanja u trinaesteroznamenkaste ISBN-e.

Deseteroznamenkasti ISBN-i izdanja koja su još u prodaji, u knjižarskim katalozima i bazama podataka preračunavaju se u trinaesteroznamenkaste ISBN-e. ISBN treba konvertirati i kod svakog sljedećeg, izmijenjenog izdanja istog naslova prije označenog deseteroznamenkastim ISBN-om.

PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE ISBN

ISBN se ponajprije dodjeljuje knjigama i drugim omeđenim publikacijama na svim medijima:

1. tiskane knjige

2. knjige na drugim medijima (CD-ROM, DVD, mreža, mikrooblik itd.)

3. publikacije na Brailleovu pismu

4. zvučne knjige

5. zemljovidi namijenjeni prodaji

6. obrazovni filmovi, videozapisi i programska podrška

7. publikacije na više različitih medija u kojima prevladava tekst.

PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELJUJE ISBN

1. Serijske publikacije (novine, časopisi i sl.) (obratite se ISSN uredu za Hrvatsku).

2. Notirana glazba (obratite se Hrvatskom uredu za ISMN).

3. Separati iz časopisa.

4. Grafički listovi i mape bez naslovne stranice i teksta.

5. Reklamni materijali (prodajni katalozi, katalozi knjiga, cjenici, tehničke upute, pozivi).

6. Plakati, zidne novine i letci.

7. Programi izložaba i priredaba (kazališni, koncertni).

8. Nastavni programi i planovi rada obrazovnih ustanova.

9. Izvještaji i drugi rukopisni materijali obrazovnih ustanova, skripte, radne bilježnice i listovi.

10. Bojanke bez teksta, materijali za izrezivanje i nadopunjavanje.

11. Razglednice.

12. Kalendari, rokovnici.

13. Obrasci, formulari, upisni listovi.

14. Glazbeni CD-ovi.

15. Filmovi i video.

16. Mrežne stranice.

17. Elektroničke oglasne ploče.

18. E-pošta i druge vrste elektroničke korespondencije.

19. Tražilice.

20. Programska podrška neobrazovnog karaktera.

21. Igre i igračke.

MEĐUNARODNI SUSTAV ISBN-a

Međunarodni sustav ISBN-a sustav je za identifikaciju knjiga i drugih omeđenih publikacija.
Rad sustava propisan je normom ISO 2108, a njezina primjena olakšava poslovanje u nakladničkoj, knjižarskoj i knjižničarskoj djelatnosti.
Međunarodni ured za ISBN (International ISBN Agency) usklađuje rad više od 150 nacionalnih ureda članova sustava te održava Međunarodni upisnik nakladnika (Global Register of Publishers – GRP).

MEĐUNARODNI UPISNIK NAKLADNIKA – GRP

Međunarodni upisnik nakladnika (Global Register of Publishers – GRP) jedinstven je i javno dostupan izvor podataka o nakladnicima iz cijelog svijeta. U Upisniku se nalazi više od milijun oznaka nakladnika iz više od 200 zemalja, a sadrži podatke o nazivu nakladnika, nakladničkim oznakama, statusu (aktivan/neaktivan), zemlji i sjedištu, telefonu, telefaksu, e-pošti, URL-u, direktoru te nadležnoj nacionalnoj agenciji.
Nacionalni uredi za ISBN jednom godišnje dostavljaju podatke Međunarodnom uredu za ISBN radi uvrštavanja podataka u Upisnik.

KAKO SE NAKLADNIK UKLJUČUJE U SUSTAV ISBN-a?

Za uključivanje u sustav ISBN-a nakladnik mora popuniti obrazac i poslati ga poštom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISBN.

Zahtjevi se rješavaju u roku od sedam radnih dana od primitka propisno ispunjenog obrasca i svih traženih priloga. Nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obradbu. Pismena obavijest o dodijeljenim brojevima šalje se elektroničkom poštom ili, na traženje nakladnika, poštom.

Nakladnik može biti pravna osoba (OBRAZAC) ili fizička osoba (u slučaju kada autor objavljuje knjigu u vlastitoj nakladi) (OBRAZAC).

Uključenjem u sustav ISBN-a podatci o nakladniku objavljuju se u Međunarodnom upisniku nakladnika (Global Register of Publishers – GRP).

Nakladnici se uključuju u sustav ISBN-a sukladno pravilima Međunarodnog sustava ISBN-a i međunarodne norme ISO 2108, čija je provedba u isključivoj ovlasti Hrvatskog ureda za ISBN.


UČLANJENI NAKLADNICI KOJI SU ISKORISTILI BROJEVE I TRAŽE NOVE

Učlanjeni nakladnici koji su iskoristili brojeve i traže nove šalju Uredu pismeni zahtjev, a prethodno moraju ispuniti sve obveze:

Učlanjeni nakladnici koji traže ponovni ispis prethodno dodijeljenih ISBN-a šalju Uredu pismeni zahtjev u kojem će navesti razlog te prilažu izvještaj o iskorištenim ISBN-ima.


SURADNIK ZA ISBN

Suradnik za ISBN osoba je koju imenuje nakladnik i koja je zadužena za dodjelu ISBN-a pojedinim naslovima te redovito izvještavanje Hrvatskog ureda za ISBN o iskorištenim brojevima.

Prije objavljivanja publikacije suradnik za ISBN dodjeljuje prvi slobodni ISBN s popisa brojeva koje je nakladniku dodijelio Hrvatski ured za ISBN prilikom učlanjenja u sustav. Nakon toga se nakladnik, za publikacije koje podliježu izradi CIP-a, javlja u CIP ured.

Suradnik je dužan obavijestiti Ured o svakoj promjeni adrese, telekomunikacijskih brojeva te naziva nakladnika i suradnika kako bi podatci u bazi nakladnika (koja se održava u Hrvatskom uredu za ISBN) i u Međunarodnom upisniku nakladnika (Global Register of Publishers – GRP) bili točni.


OBVEZA DOSTAVE OBVEZNOGA PRIMJERKA

Nakladnik je sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19, 98/19) i Pravilniku o obveznom primjerku (Narodne novine 66/20) dužan dostavljati obvezne primjerke u propisanom broju primjeraka Službi obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Više o obveznom primjerku i načinima dostave pogledajte na stranicama Službe obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Online publikacije pohranjuju se u sustavima digitalne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao što su HAW, Digitalne zbirke NSK itd.

Nakladnik online publikacije putem Obrasca za prijavu online publikacije obavještava Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu o postojanju svoje publikacije na mreži te time omogućuje njezinu obradu i arhiviranje. Više o dostavi online publikacija pogledajte na stranicama Za nakladnike – Obvezni primjerak online publikacija.


UPUTE ZA PRIMJENU ISBN-a

ISBN se dodjeljuje neovisno o mediju:

  • novom naslovu, odnosno prvom izdanju knjige
  • svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjene sadržaja, opsega, uveza ili formata.

a kod elektroničkih publikacija i:

  • svakom novom formatu,
  • svakom novom DRM-u (Digital Rights Management)
  • različitim pravima uporabe (npr. mogućnost ispisa, bilježaka i dr.)

(Detaljnije u dokumentu: ISBN za elektroničke publikacije i obrazovnu programsku podršku.)

Jednom dodijeljen ISBN ne smije se dodijeliti nekom drugom naslovu ili izmijenjenom izdanju istog naslova.

SUNAKLADNIŠTVO

Ako se knjiga objavljuje kao rezultat suradnje dvaju ili više nakladnika, poželjno je da svaki nakladnik navede svoj ISBN, pri čemu je ISBN nakladnika koji je zadužen za raspačavanje obvezan.

PRIJEVOD

Kod prijevoda se, uz naslov izvornika, navodi i ISBN izvornog izdanja.

PUBLIKACIJE NA RAZLIČITIM JEZICIMA

Ako nakladnik isti naslov objavljuje na različitim jezicima kao zasebne publikacije, svakoj se publikaciji dodjeljuje novi ISBN.

PUBLIKACIJE NA RAZLIČITIM MEDIJIMA

Ako nakladnik isti naslov objavljuje na različitim medijima (tiskani, elektronički oblik itd.), svaki medij ima svoj ISBN.

PUBLIKACIJA U VIŠE SVEZAKA

Ako se publikacija objavljuje u više svezaka, cjelina ima jedan ISBN, a svaki pojedini svezak označava se vlastitim ISBN-om. U tome se slučaju obavezno barem na jednom svesku, a po mogućnosti na svakome navode svi brojevi.

KOMPLETI

Kompleti se mogu sastojati od dvaju ili više dijelova na različitim medijima, odnosno od dvaju ili više dijelova na istom mediju. Ako se pojedini dijelovi takve građe prodaju i koriste kao cjelina, dovoljan je jedan ISBN za komplet.

Ako se pojedini dijelovi kompleta koriste ili prodaju odvojeno, svaki se dio kompleta označava svojim brojem. Kompletu se dodjeljuje novi broj koji se navodi na svakom dijelu kompleta i, ako je moguće, na omotu kompleta.

ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE

Za omeđene publikacije koje se objavljuju na CD-ROM-u, DVD-u i sl. primjenjuju se ista pravila kao i za tiskane knjige.

Omeđenim publikacijama koje se objavljuju na mreži kao i onima koje se upotrebljavaju na mobilnim uređajima dodjeljuje se ISBN, a u slučaju promjena i novih izdanja postupa se kao s tiskanim knjigama.

Svakom novom, zasebno dostupnom formatu (EPUB, HTML, PDF itd.), DRM-u (Digital Rights Management) i različitim pravima uporabe (npr. mogućnost ispisa, bilježaka i dr.) jedne elektroničke publikacije dodjeljuje se zasebni ISBN. (Detaljnije u dokumentima: ISBN za elektroničke publikacije i obrazovnu programsku podršku i Upute za dodjelu ISBN-a e-knjigama i aplikacijama za e-knjige.) U slučaju da se dva ili više formata jedne omeđene publikacije prodaju zajedno, dodjeljuje se jedan ISBN.

Digitaliziranim omeđenim publikacijama koje je digitalizirala i učinila dostupnim javnosti knjižnica ili druga organizacija, bilo da su dostupne na nekom poslužitelju ili stranicama knjižnice dodjeljuje se zasebni ISBN.

Integrirajuće omeđene online publikacije čiji se sadržaj dopunjava i osuvremenjuje (enciklopedije, rječnici i sl.) ne koriste ISBN.

Online publikacije koje su dostupne na različitim poslužiteljima ili na različitim programskim podrškama, a mogu se razlikovati i po sadržaju, smatraju se različitim izdanjima, a za svako izdanje dodjeljuje se novi ISBN.

Programska podrška

Svaka se inačica programske podrške, prilagođena različitim računalima, nositeljima ili jezicima, mora označiti vlastitim ISBN-om.

Osuvremenjena, prerađena ili dopunjena programska podrška, koja ima osobine novog izdanja, nosi novi ISBN. Ako dolazi do izmjena na ambalaži, a sadržaj se ne mijenja, publikaciji se dodjeljuje isti ISBN.

Ako uz programsku podršku postoji i priručnik te se koriste i prodaju zajedno, nose jedan ISBN. Ako se mogu koristiti i prodavati odvojeno, komplet se označava jednim ISBN-om, a svakom se dijelu kompleta dodjeljuje vlastiti ISBN.


UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE OMEĐENIH PUBLIKACIJA

NASLOVNA STRANICA I IMPRESUM OMEĐENIH PUBLIKACIJA

PODATCI KOJI SE NAVODE NA NASLOVNOJ STRANICI: Ime(na) autora i/ili urednika, naslov, podnaslov, usporedni naslov(i) (za publikacije na više jezika), ime(na) ostalih suradnika (prevoditelj, ilustrator i sl.), naziv(i) nakladnika, podatak o izdanju, mjesto i godina izdavanja.

PODATCI KOJI SE NAVODE U IMPRESUMU (impresum je obično smješten na poleđini naslovnog lista): Ime(na) autora i naslov, ime(na) autora i naslov izvornika (za prijevode), podatak o autorskom pravu, podatak o izdanju, mjesto i godina izdavanja, naziv(i) nakladnika i sjedište, naziv tiskare i sjedište, podatak o CIP-u (katalogizacija u publikaciji).

Nakladničke cjeline: U impresumu treba odvojiti podatke koji se odnose na nakladničku cjelinu (npr. naslov, urednik, ISSN ili ISBN) od podataka koji se odnose na samu knjigu.

Upute za oblikovanje naslovnih listova knjiga možete pronaći u normi HRN ISO1086:2001 (hr) Informacije i dokumentacija – Naslovni listovi knjiga.

GDJE NAVESTI ISBN?

TISKANE PUBLIKACIJE

ISBN treba otisnuti:

1. na poleđini naslovnog lista

2. na donjem dijelu vanjskih korica te na ovitku i zaštitnoj kutiji (ako postoje).

Ako se omeđena publikacija objavljuje u više svezaka, na svakom se svesku navodi ISBN sveska i ISBN cjeline. Brojevi se navode na poleđini naslovnog lista s pobližom oznakom u okrugloj zagradi.

Npr.

ISBN 978-953-500-035-8 (cjelina)

ISBN 978-953-500-036-5 (sv. 1)

U jednom od svezaka mora se otisnuti popis svih brojeva cjeline. Na vanjskim se koricama svakog sveska navodi ISBN tog sveska. ISBN cjeline navodi se na kutiji kompleta ili ovitku.

ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE

ISBN se navodi:

1. na naslovnici CD-ROM-a, DVD-a, online publikacije ili aplikacije za mobilni uređaj

2. na naljepnici CD-ROM-a ili DVD-a

3. na ambalaži.

Ako se publikacija objavljuje u više zasebno dostupnih formata, navode se ISBN-i svih formata, s naznakom o formatu u zagradi, npr.:

ISBN 978-953-xx-xxxx-x (tvrdi uvez)
ISBN 978-953-xx-xxxx-x (meki uvez)
ISBN 978-953-xx-xxxx-x (PDF)
ISBN 978-953-xx-xxxx-x (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-xx-xxxx-x (EPUB s ACS4 DRM)

CRTIČNI KÔD ZA KNJIGE

GS1 (Global Standards One) jedinstveni je sustav za brojčano označivanje proizvoda. Na temelju ugovora koji je Europska udruga za brojčano označivanje proizvoda (European Article Numbering Association) sklopila s Međunarodnim uredom za ISBN, nakladnici knjiga koriste crtični kôd koji se temelji na ISBN-u.

Za izradbu crtičnog kôda za knjigu dovoljno je ISBN dostaviti tiskari.

Ispod crtičnog kôda treba otisnuti njegovu vrijednost izraženu brojem, a iznad ISBN. Crtični kôd za knjige istovjetan je ISBN-u.

Dodatna objašnjenja mogu se dobiti i u Hrvatskom udruženju za kodiranje GS1 Croatia.

DOKUMENTI

ISBN za elektroničke publikacije i obrazovnu programsku podršku

Upute za dodjelu ISBN-a e-knjigama i aplikacijama za e-knjige

Priručnik za ISBN

NORME, SRODNE ADRESE

International ISBN Agency (Međunarodni ured za ISBN)

HRN ISO 1086:2001 (hr) Informacije i dokumentacija – Naslovni listovi knjiga

HRN ISO 2108:2018(en) Information and documentation – International Standard Book Number (ISBN)=Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN)

Više o normizaciji možete vidjeti na stranicama Hrvatskog zavoda za norme.