Čitaonica za prirodne i primijenjene znanosti

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefon
+385 1 616 4065
E-pošta

Korištenje građe u čitaonici

Knjige koje se nalaze u čitaonici sa slobodnim pristupom građi na 4. katu knjižnice dopušteno je koristiti samo u tom prostoru. Nakon korištenja, građu je potrebno vratiti knjižničaru, a ne samostalno ulagati na police.

Knjige koje se nalaze u Zatvorenom spremištu mogu se naručiti za korištenje u čitaonici, a korisnik dnevno smije naručiti do 10 svezaka knjiga.

Korisnici mogu rezervirati građu koja im je potrebna za rad dulji od jednog dana. Ako korisnik ne koristi građu duže od 3 dana, građa se vraća na njezinu spremišnu lokaciju i može se dati na korištenje drugom korisniku.

Posudba knjiga

Knjige koje se nalaze u čitaonicama sa slobodnim pristupom građi mogu se posuditi samo ako je na polici dostupno više od jednog primjerka istog naslova.

U čitaonicama se za posudbu naručuju i zadužuju i knjige sa Zatvorenog spremišta.

Korisnik može istodobno posuditi najviše 5 svezaka.

Prilikom posudbe knjiga korisnici su obvezni predočiti člansku iskaznicu i osobni dokument (ili drugi identifikacijski dokument sa slikom).

Knjige naručene sa Zatvorenog spremišta naručuju se radnim danom do zaključno 20:30, a subotom do 13:30 sati. Nakon isteka navedenih termina građa će biti dostavljena sljedećeg dana. Naručena građa sa Zatvorenog spremišta čeka se do 45 minuta.

Nakon isteka roka posudbe, knjige se vraćaju na isto mjesto u čitaonici gdje su i zadužene.

Rok posudbe i njegovo produženje

Rok je posudbe građe je najviše 30 dana. Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe, najkasnije jedan dan prije isteka roka. Produženje roka može se zatražiti telefonom ili elektroničkom poštom. Korisnik može i samostalno produžiti rok posudbe prijavom na korisnički profil putem mrežnog kataloga Knjižnice uz korištenje osobne zaporke.

Produženje roka posudbe:

tel. +385 1 616 4065

e-pošta: posudba@nsk.hr

Informacijska usluga – Tematsko pretraživanje

Knjižnica pruža uslugu pretraživanja dostupnih informacijskih izvora prema određenoj temi za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, za potrebe projekata, istraživanja i dr.

Zahtjev za pretraživanje potrebno je poslati putem obrasca Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje.

Sve dodatne informacije o usluzi dostupne su na mrežnoj stranici Pitajte knjižničara.

Bilten prinova

Novo u čitaonicama – pretraživanje novih naslova pristiglih u čitaonice sa slobodnim pristupom.