Čitaonica periodike

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefon
+385 1 616 4051

E-pošta
citaonica.periodike@nsk.hr

U Čitaonici periodike na 3. katu Knjižnice naručuju se i koriste serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici i kalendari) izdane u Hrvatskoj, kao i knjige sa Zatvorenoga spremišta čija je godina izdavanja do 1900. godine.

Posebnu cjelinu čine mikrofilmirane novine i časopisi koji su dostupni za pregledavanje na mikrofilmskim čitačima u čitaonici. Dostupno je više od 3000 kolutova mikrofilmova.

Čitaonica je zatvorenoga tipa i ima 46 korisničkih mjesta. Zbog specifičnosti građe koja se koristi (vrijednosti, uporabnoga stanja i starosti) korištenje građe je dopušteno jedino u prostoru čitaonice.

Korisnik dnevno smije naručiti do 10 svezaka knjiga i časopisa te do 10 svezaka novina. U iznimnim slučajevima, ako korisnik može potvrditi opravdanost svoga zahtjeva za većim brojem svezaka, podnosi zahtjev knjižničarima u čitaonicama.

Građa naručena sa Zatvorenog spremišta naručuju se radnim danom do zaključno 20:30, a subotom do 13:30 sati. Nakon isteka navedenih termina građa će biti dostavljena sljedećeg dana. Naručena građa sa Zatvorenog spremišta čeka se do 45 minuta.

Korisnici mogu rezervirati građu koja im je potrebna za rad dulji od jednog dana. Ako korisnik ne koristi građu duže od 3 dana, građa se vraća na njezinu spremišnu lokaciju i može se dati na korištenje drugom korisniku.

Hrvatske novine izdane do zaključno 1950. godine ne smiju se koristiti u izvorniku. Građa je u mikrofilmiranom obliku dostupna u čitaonici periodike, a dio građe dostupan je  u digitalnom obliku na portalima digitaliziranih novina i časopisa.

Reprografske usluge

Za građu koja se koristi u Čitaonici periodike korisnici mogu naručiti izradbu preslika, mikrofimova i digitalnih preslika s izvornika ili mikrofilma. Opseg građe (djelomično ili potpuno) i način reproduciranja ovisi o stanju građe i usklađenosti sa zakonom kojim se regulira zaštita autorskog prava i srodnih prava te zakonom kojim se reguliraju zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Reprografske usluge naplaćuju se prema Cjeniku.

 

Obrazloženje odluke Nacionalne i sveučilišne knjižnice o korištenju starijih hrvatskih novina.

Popis hrvatskih novina i časopisa dostupnih na mikrofilmu.

Portal Stare hrvatske novine.

Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa.