Čitaonica periodike

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefon
+385 1 616 4051

U Čitaonici periodike naručuju se i koriste serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici i kalendari) objavljene u Republici Hrvatskoj, kao i knjige sa Zatvorenoga spremišta objavljene do 1900. godine.

Posebnu cjelinu čine mikrofilmirane novine i časopisi koji su dostupni za pregledavanje na mikrofilmskim čitačima u čitaonici. Dostupno je više od 3000 kolutova mikrofilmova.

Pristup i korištenje

Čitaonica periodike smještena je na trećem katu Knjižnice. Čitaonica je zatvorenoga tipa i ima 46 korisničkih mjesta.
Zbog specifičnosti građe koja se koristi (vrijednosti, uporabnoga stanja i starosti) korištenje je dopušteno jedino u prostoru čitaonice.

Dopušteno je dnevno zadužiti do deset svezaka knjiga i časopisa te do pet svezaka novina po korisniku.

Građa naručena sa Zatvorenoga spremišta za korištenje istoga dana naručuje se do 19.30, odnosno subotom do 13 sati, a dostavlja se u roku od 45 minuta.

Korisnici mogu rezervirati građu koju bi koristili duže od jednoga dana. Rezervirana građa čuva se za nastavak korištenja do tri dana od rezervacije, a nakon toga se može izdati drugim korisnicima ili vratiti u Zatvoreno spremište.

U iznimnim slučajevima, ako je potrebno više od dopuštene količine građe, korisnik podnosi pismeni zahtjev ravnatelju NSK za odobrenje korištenja više svezaka građe od količine propisane pravilnikom.

Knjižnica može donijeti odluku o korištenju građe jedino u mikrofilmskome ili digitalnome obliku. Arhivski se primjerci ne posuđuju.

Reprografske usluge i usluge digitalizacije

Za građu koja se koristi u Čitaonici periodike korisnici mogu naručiti izradbu preslika, mikrofimova i digitaliziranih preslika s izvornika ili mikrofilma. Opseg građe (djelomično ili potpuno) i način reproduciranja ovisi o stanju građe i usklađenosti sa Zakonom o autorskome pravu i srodnim pravima te Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevi za preslikavanje, skeniranje ili mikrofilmiranje zaprimaju se u čitaonici, i to ispunjavanjem obrasca s točnim podatcima o korisniku i jedinici građe.

Reprografske usluge i digitalizacija naplaćuju se prema valjanome cjeniku Knjižnice.

Obrazloženje odluke Nacionalne i sveučilišne knjižnice o korištenju starijih hrvatskih novina.

Popis hrvatskih novina i časopisa dostupnih na mikrofilmu.

Portal Stare hrvatske novine.

Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa.