CIP

Objavljeno 11.1.2012.
Adresa
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB Republika Hrvatska
Telefoni
+385 1 616 4121
+385 1 616 4123
+385 1 616 4127
Telefaks
+385 1 616 4191
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 9.00 – 15.00
Osobe za kontakt
Andrea Rendulić
Marija Prlić
Gordana Tatalović
E-pošta
cip@nsk.hr

 

Cijenjeni nakladnici,
prelaskom na novi knjižnični softver Aleph omogućeno je pretraživanje novoizrađenih CIP-ova prema broju CIP zapisa. CIP zapise dobivene od CIP službe nakon 17. lipnja 2010. možete pretraživati u testnoj inačici novog kataloga po ID zapisu/CIP broju, a prije tog nadnevka (do 17. lipnja 2010.) po CIP broju.

Elektroničko izdanje – CIP bilten

ŠTO JE CIP PROGRAM?

CIP (Cataloguing in publication = Katalogizacija u publikaciji) je program izradbe preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u pripremi za tisak. Program se ostvaruje stalnom suradnjom nakladnika i knjižnica ovlaštenih za izradbu CIP zapisa.

CIP program utemeljen je u Hrvatskoj 1984. godine otkada ostvaruje svoju višestruku i važnu ulogu u nakladništvu i knjižničarstvu. Uključivanje u CIP program pruža nakladnicima mogućnost sustavne promidžbe novih izdanja koje nakladnik priprema za objavljivanje. Knjižnicama omogućuje brži pristup informacijama o novim izdanjima te se na taj način pospješuje proces nabave i obrade u knjižnicama.
Svrha je CIP programa omogućiti:

 • pristup cjelovitim informacijama o publikacijama
  koje su u pripremi za tisak
 • brz uvid u produkciju hrvatskih nakladnika
 • promidžbu novih naslova omeđenih publikacija
  i nizova publikacija (nakladničkih cjelina)
 • izobrazbu novih nakladnika o standardima za izradbu knjiga
 • standardiziranu i bržu obradbu publikacija u knjižnicama
 • nabavu publikacija
 • kontrolu pristizanja obveznih primjeraka.

Statistika broja izrađenih CIP zapisa u razdoblju od 2000. do 2013. godine

Godina Broj zapisa za knjige
2000. 3263
2001. 4234
2002. 4544
2003. 5201
2004. 5862
2005. 6535
2006. 6308
2007. 6658
2008. 6978
2009. 7073
2010. 6449
2011. 6621
2012. 6166
2013. 5913


KOOPERATIVNI CIP PROGRAM

CIP program u Hrvatskoj organiziran je prema načelu kooperativne katalogizacije. Kooperativni CIP program omogućuje nakladnicima bržu i jednostavniju suradnju s knjižnicom ovlaštenom za regiju u kojoj djeluje nakladnik, a knjižnicama omogućuje praćenje produkcije knjiga u sklopu matične regije. Time se poštuje načelo zavičajnosti na prikupljanju i predstavljanju knjižnične građe.

Osim Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koja ujedno i usklađuje rad u sklopu CIP programa, u kooperativni CIP program uključene su i knjižnice u:


ŠTO JE CIP ZAPIS?

CIP zapis skraćeni je kataložni opis publikacija koje su u pripremi za tisak.
CIP zapis pruža relevantne podatke o publikaciji, kao što su naslov publikacije, ime(na) autora, urednika, ilustratora, fotografa i drugi podatci o odgovornosti, podatke o izdanju, naziv nakladnika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, naslov nakladničke cjeline, podatci o materijalnom opisu publikacije (npr. broj stranica, ilustracije, visina knjige i dr.), napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke.
CIP zapis izrađuje se na temelju publikacije grafički pripremljene za tisak (prijeloma publikacija), a neposredno prije izlaženja (tiskanja) publikacije. Kataložni zapis izrađuje se u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravilima za formalnu i sadržajnu obradbu.
CIP zapis ne služi u svrhu zaštite autorskih prava.
O svim promjenama koje se izvrše tijekom ili nakon izradbe CIP-a, a prije tiskanja publikacije, nakladnik treba izvijestiti ovlašteni CIP ured.
Ako nakladnik odustane od objavljivanja publikacije za koju je prethodno već izrađen CIP zapis, dužan je o tome obavijestiti ovlašteni CIP ured radi brisanja zapisa iz računalnog kataloga. Nakladnik koji neovlašteno izradbi i otisne CIP zapis bit će opomenut.


IZRAĐUJE LI SE CIP ZA SVE VRSTE PUBLIKACIJA?

CIP zapisi izrađuju se za omeđene publikacije u tiskanom i elektroničkom obliku (knjige na magnetnim i optičkim medijima). To su:

 • knjige (u jednom ili više svezaka, nova, sljedeća ili dopunjena izdanja, pretisci)
 • tiskane muzikalije (note)
 • zemljopisni atlasi, vodiči, planovi
 • brošure (prema izboru)
 • publikacije objavljene na CD-ROM-u, osim audiovizualne građe
 • stripovi (prema izboru).

CIP se NE IZRAĐUJE za:

 • publikacije koje su već otisnute
 • serijske publikacije (časopisi, novine)
 • posebne otiske (separate)
 • brošure i sitni tisak (slikovnice s vrlo malo ili bez teksta, bojanke, testovi, radni zadatci i listovi, telefonski imenici, adresari, katalozi izložaba opsega manjeg od 16 stranica, presavitci, publikacije za internu uporabu)
 • autokarte, neukoričene vodiče i planove
 • audiovizualne materijale
 • didaktičke materijale (kompleti, slagalice)
 • mrežnu građu
 • grafičke mape.

CIP zapisi izrađuju se za svako novo izdanje publikacije. Nije dopušteno za novo izdanje koristiti zapis nekog od prethodnih izdanja. Izmijenjenim i dopunjenim izdanjima dodjeljuje se novi ISBN i CIP.
Svaka knjiga otisnuta u tvrdom i mekom uvezu ima zaseban ISBN i CIP.


CIP I MREŽNA GRAĐA

Za mrežnu građu CIP se ne izrađuje, međutim, mrežna građa ulazi u opseg obveznog primjerka pa je potrebno preko obrasca obavijestiti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu o njezinu izlaženju. Više informacija dobit ćete ovdje.


IZRADBA CIP ZAPISA

CIP zapis izrađuje se na temelju podataka sadržanih u publikaciji pripremljenoj za tisak. Za potrebe formalne i sadržajne obradbe, kako bi se dobili što potpuniji i točniji bibliografski podatci, nakladnik treba priložiti PREDLOŽAK CJELOVITE, ZA TISAK PRIPREMLJENE, PUBLIKACIJE NAKON POSLJEDNJE KOREKTURE te POPUNITI MREŽNI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZRADU CIP-a.

U iznimnom slučaju ako zbog veličine i/ili kompleksnosti pripreme nije moguće dostaviti cjelovitu publikaciju pripremljenu za tisak, moguće je poslati izbor relevantnih stranica. Odnosno, prvih 20-tak i zadnjih 20-tak stranica koje obavezno uključuju:

• treća unutarnja stranica (naslov)
• impresum
• sadržaj
• uvod, predgovor, pogovor itd.

Ispunjavanjem obrasca nakladnik predaje zahtjev za izradbu CIP -a. U postupak obradbe primaju se samo uredno dostavljene publikacije. Nepotpune publikacije neće se prihvatiti u postupak obradbe.
Rok za izradbu CIP zapisa iznosi do 5 radnih dana, uključujući dan primitka publikacije na obradbu. Radi unosa i provjere podataka, koji se odvijaju na nekoliko razina, nakladnik CIP zapis ne može dobiti prije navedenog roka. CIP zapisi izrađuju se u roku od 24 sata od primitka publikacije na obradbu samo iznimno, u slučaju opravdane žurnosti.


KAKO PREDATI PUBLIKACIJU NA OBRADBU ZA CIP?

Nakladnik može publikaciju na obradbu dostaviti putem mrežnog obrasca ili, iznimno, osobno u kojem će slučaju unos podataka u mrežni obrazac obaviti nakladnik u CIP uredu.
Publikacije se u obradbu primaju i obrađuju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, od ponedjeljka do petka, od 9 do15 sati. Publikacije pristigle iza 15 sati uključuju se u postupak obradbe sljedećega dana.


NA KOJI SE NAČIN NAKLADNICIMA DOSTAVLJA CIP?

Primarno elektroničkom poštom, a iznimno telefaksom ili nakladnik CIP može podići osobno u uredovno vrijeme (od 9 do 15 sati).
CIP zapise NE DOSTAVLJAMO POŠTOM.

Nakladnik od CIP ureda dobiva dopis na kojem se nalazi obavijest o CIP-u s pripadajućim brojem.


GDJE I KAKO OTISNUTI CIP?

Od 7. prosinca 2006. CIP zapis više se ne otiskuje u knjizi na dosadašnji način, već je zamijenjen identifikacijskim brojem u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Identifikacijski broj publikacije nakladnik dobiva od CIP službe NSK. Obavijest i identifikacijski broj otiskuju se na poleđini naslovnog lista ili u kolofonu na način kako slijedi:

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem XXX.


CIP BILTEN (Knjige u tisku)

CIP bilten (Knjige u tisku) serijska je publikacija koja obuhvaća i prikazuje cjelokupnu produkciju CIP zapisa izrađenih u mjesecu za koji se bilten objavljuje. Uobičajeno izlazi jednom mjesečno u elektroničkom obliku.