Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa u NSK

Objavljeno 14.2.2018.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
objavljuje
O G L A S

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

 

1. DIIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

  • 3 izvršitelja

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

2. KNJIŽNIČAR

  • 2 izvršitelja

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili VŠS uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti.

3. POMOĆNI KNJIŽNIČAR

  • 3 izvršitelja

Uvjeti: SSS, završena četverogodišnja srednja škola

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na Oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
– dokaz (potvrdu) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti vidljiva razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana)

Prijavu na Oglas s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (navesti točku oglasa za koju se prijavljuje) od 14.2.2018.”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća.

OGLAS JE OTVOREN OD 14.02.2018. DO 22.02.2018.