Tekući hrvatski i strani časopisi

Objavljeno 5.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
+385 1 616 4065
+385 1 616 4003

Slobodni je pristup hrvatskim i stranim časopisima u središnjem prostoru četvrtog kata NSK. Časopisi su složeni abecednim redom. U popisu hrvatskih i stranih časopisa, objavljenih u Biltenu, časopisi su raspoređeni i prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (u tiskanom obliku i na webu). Čitaonica broji 799 naslova strane periodike i 509 naslova hrvatske periodike.

Korištenje

U slobodnom je pristupu pet zadnjih godišta stranih časopisa i pet zadnjih godišta hrvatskih časopisa. Starija se godišta naručuju sa spremišta i to:

1. strana periodika starijeg godišta na četvrtom katu na južnom informacijskom pultu
2. hrvatska periodika starijeg godišta na trećem katu u Čitaonici periodike.