Služba obveznog primjerka

Objavljeno 10.1.2012.
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4 10000 ZAGREB
Telefoni
+385 1 616 4095
+385 1 616 4097
+385 1 616 4093
Telefaks
+385 1 616 4379
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 8.00 – 16.00
Osobe za kontakt
Karmen Gržin (knjige)  (kgrzin@nsk.hr)
Jasna Zaluški (novine)  (jzaluski@nsk.hr)
Zora Gobin (časopisi)  (zgobin@nsk.hr)
Đurđa Buhiniček (časopisi) (dbuhinicek@nsk.hr)

 

Uvod

Temeljna je zadaća Nacionalne i sveučilišne knjižnice prikupljati, stručno obrađivati, čuvati i davati na korištenje sveukupnu građu (tiskane i netiskane publikacije) koja dokumentira i iskazuje sveukupno hrvatsko duhovno stvaralaštvo. Zakonskim propisima osigurava se stoga redovito i potpuno dostavljanje obveznog primjerka građe. Temelj je zakonskim propisima povijesna i kulturološka obveza hrvatskog naroda da očuva svoju kulturnu baštinu. Prvi propisi koji Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici omogućavaju redovitu dostavu obveznog primjerka datiraju još iz 1816. godine.

ŠTO ZAKON PROPISUJE?

Zakon o knjižnicama u odredbama o obveznom primjerku propisuje redovito, besplatno i ažurno dostavljanje devet primjeraka svih tiskanih i netiskanih publikacija, odnosno knjižne i neknjižne, audiovizualne i elektroničke građe.

TKO SU OBVEZNICI?

Obveznici su dostavljanja nakladnici te proizvođači audiovizualnih i elektroničkih publikacija, dakle pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode građu za javnost, bez obzira je li namijenjena prodaji ili besplatnom raspačavanju.

GRAĐA OBUHVAĆENA OBVEZNIM PRIMJERKOM

  • Tiskovine: knjige, brošure, skripte, posebni otisci, časopisi, novine, magazini, bilteni, zemljopisne i druge karte, reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, muzikalije, katalozi, kalendari, kazališni i drugi programi te njihovi dodatci u tiskanom, audiovizualnom i elektroničkom obliku, plakati, letci, kratki oglasi i priopćenja, razglednice, službene i trgovačke tiskanice.
  • Audiovizualna građa: gramofonske ploče, audio i videokasete, magnetofonske vrpce, snimljeni mikrofilmovi i kompaktni diskovi.
  • Elektronička građa: kompaktni diskovi, DVD, magnetne vrpce, diskete, mrežna građa (knjige, periodičke publikacije, godišnji izvještaji, mrežna mjesta ustanova, događaja, znanstvenih projekata).

BROJ OBVEZNIH PRIMJERAKA

Broj je obveznih primjeraka devet za publikacije na nekom materijalnom nositelju.

KOME DOSTAVLJATI OBVEZNE PRIMJERKE?

Obvezne primjerke o vlastitom trošku treba dostavljati Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu koja je odgovorna za prikupljanje i distribuciju obveznog primjerka, na gore navedenu adresu. Obavijest o mrežnoj publikaciji treba dostaviti preko Obrasca za prijavu mrežne publikacije.

TKO PRIMA OBVEZNI PRIMJERAK?

Nacionalna i sveučilišna knjižnica zadržava dva obvezna primjerka svake publikacije, a po jedan primjerak dostavlja sveučilišnim knjižnicama u Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku i Mostaru te općeznanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru.

DODATNI OBVEZNI PRIMJERCI

Službene publikacije

    • Osim obveze dostave devet obveznih primjeraka, svi nakladnici službenih publikacija dužni su, također, besplatno, o svojem trošku, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dva dodatna primjerka te Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA-i) jedan primjerak svojih izdanja. Nakladnici službenih publikacija županija, Grada Zagreba, gradova i općina dužni su dostavljati jedan primjerak tih publikacija matičnoj knjižnici na području svoje županije, odnosno Grada Zagreba, a nakladnici službenih publikacija gradova i općina i narodnoj knjižnici koje su utemeljitelji.
      Službenim publikacijama smatraju se publikacije koje izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja.

Županijski obvezni primjerak

  • Svaki nakladnik dužan je, također, dostaviti još po jedan primjerak publikacija matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište radi stvaranja zavičajne zbirke. Tiskar s područja jedne županije koji tiska za nakladnika druge županije dužan je obvezni primjerak dostaviti matičnoj knjižnici na području županije u kojoj je njegovo sjedište.

MJESEČNA IZVJEŠĆA

Svi nakladnici, tiskari i proizvođači audiovizualne građe i elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj dužni su posljednjeg dana u tekućem mjesecu dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu izvješće o cjelokupnoj izdanoj, tiskanoj, odnosno proizvedenoj građi tijekom prethodnog mjeseca u dva primjerka.

KAZNE PREDVIĐENE ZA PREKRŠITELJE ZAKONA

Neispunjavanje odredbi o obveznom primjerku predstavlja prekršaj i kažnjava se novčanom kaznom, i to fizička ili pravna osoba od 4.000,00 do 50.000,00 kn, a odgovorna osoba u pravnoj osobi od 500,00 do 10.000,00 kn.

GDJE SE ČUVAJU OBVEZNI PRIMJERCI I KAKO DOBIVAMO INFORMACIJU O NJIMA?

Obvezni primjerci dostupni su u svim navedenim knjižnicama. Informacije o njima dobivaju se uvidom u katalog knjižnica, a dostupne su i internetom. Svaka knjižnica u domovini i inozemstvu može ih posredstvom Nacionalne i sveučilišne knjižnice naručiti međuknjižničnom posudbom. Obvezni je primjerak temelj Hrvatske bibliografije: Niz A – knjige (mjesečno), Niz B – prilozi u časopisima (mjesečno) te Niz C – časopisi (godišnje) koje izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Obvezni primjerak mrežnih publikacija čuva se u Hrvatskom arhivu weba.