Služba obveznog primjerka

Objavljeno 10.1.2012.
Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4 10000 ZAGREB
Telefoni
+385 1 616 4095
+385 1 616 4097
+385 1 616 4093
Telefaks
+385 1 616 4379
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 8.00 – 16.00
Osobe za kontakt
Karmen Gržin (knjige)  (kgrzin@nsk.hr)
Jasna Zaluški (novine)  (jzaluski@nsk.hr)
Zora Gobin (časopisi)  (zgobin@nsk.hr)
Đurđa Buhiniček (časopisi) (dbuhinicek@nsk.hr)

 

Uvod

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je javna ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu kao i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava.“ (Zakon o knjižnicama, čl. 14.)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu središte je hrvatskoga knjižničnog sustava i osobito:

– izrađuje i organizira hrvatsku nacionalnu zbirku knjižnične građe…

– obavlja djelatnost nacionalnoga bibliografskog ureda

– čuva i obnavlja knjižničnu građu u skladu s međunarodnim programom

– daje mišljenje o knjižničnoj građi koja ima svojstvo kulturnog dobra, te provodi i potiče mjere zaštite takve građe

– promiče hrvatsku knjigu i druge publikacije.“ (Zakon o knjižnicama, čl. 15.)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prikuplja obvezni primjerak radi čuvanja nacionalne nakladničke proizvodnje, stvaranja pouzdanih bibliografskih zapisa o građi nacionalnoga značaja te izradbe nacionalne bibliografije:  Niz A – knjige, Niz B – prilozi u časopisima i Niz C – časopisi (Pravilnik o postupanju s građom koja pristiže kao obvezni primjerak u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu).

Građa prikupljena obveznim primjerkom čini temeljni način prikupljanja građe za nacionalnu zbirku Croatica na kojoj se temelji bibliografska djelatnost.

OBVEZA DOSTAVE OBVEZNOGA PRIMJERKA

Obveza dostave obveznoga primjerka temelji se i na međunarodnim dokumentima. Tako International Federation of Library Associations and Institutions  (IFLA) određuje obvezni primjerak kao pravnu obvezu svake organizacije, komercijalne ili javne, kao i svakoga pojedinca, koji izrađuju bilo koju vrstu dokumenta u više preslika tako da pohranjuju jedan ili više primjeraka u definiranoj nacionalnoj instituciji. (Guidelines for legal deposit legislation).

Obveza  u Hrvatskoj proizlazi iz Zakona o knjižnica artikuliranoj u člancima 34. – 37.

OBVEZNICI OBVEZNOGA PRIMJERKA

Obveznici su dostave obveznoga primjerka pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode građu neovisno je li namijenjena prodaji ili besplatnomu raspačavanju.

Obveznici su dužni Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (dalje: Knjižnica) dostaviti obvezne primjerke, a Knjižnica je s dostavljenim primjercima dužna postupati sukladno Zakonu o knjižnicama i Pravilnikom o postupanju s građom koja pristiže kao obvezni primjerak u Knjižnicu.

GRAĐA OBUHVAĆENA OBVEZNIM PRIMJERKOM

Zakon o knjižnicama (čl. 38.) određuje građu obuhvaćenu obveznim primjerkom: tiskovine: knjige, brošure, skripta, posebni otisci, časopisi, novine, magazini, bilteni, zemljopisne i druge karte, reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, muzikalije, katalozi, kalendari, kazališni i drugi programi te njihovi dodatci u tiskanome, audiovizualnome i elektroničkome obliku, plakati, letci, kratki oglasi i priopćenja, razglednice, službene i trgovačke tiskanice; audiovizualna građa: gramofonske ploče, audio i videokasete, magnetofonske vrpce, snimljeni mikrofilmovi i kompaktni diskovi; te elektroničke publikacije: kompaktni diskovi, magnetske vrpce, diskete, baze podataka i online publikacije.

Knjižnica prihvaća i obrađuje online građu na temelju podataka dobivenih Obrascem za prijavu online publikacija, preko obavijesti iz ISSN ureda za Hrvatsku i Hrvatskoga ureda za ISBN, na temelju popisa domena .hr dobivenih iz CARNET-a te identifikacijom građe knjižničara.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (NN 94/13 čl. 40. st. 11. i 12.) propisuje se da su visoka učilišta dužna pohraniti i objaviti ocjenske radove i u repozitoriju Knjižnice.

Završne radove studija sveučilišta i fakulteti dužni su trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Veleučilišta i visoke škole dužne su završne radove studija kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice.“

„Doktorske disertacije visoko učilište dužno je trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi doktorskih disertacija Nacionalne i sveučilišne  knjižnice. Sveučilište je dužno osigurati da se i jedan otisnuti primjerak doktorske disertacije dostavi Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.“

BROJ OBVEZNIH PRIMJERAKA

Nakladnici i proizvođači dužni su besplatno i o svojem trošku dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet (9) obveznih primjeraka na materijalnome mediju.

Tijela javnih vlasti kao nakladnici službenih publikacija dužni su Knjižnici dostaviti i dva dodatna primjerka publikacija. Službenim publikacijama u smislu Zakona o knjižnicama smatraju se one publikacije što ih izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja.

Građa koja je tiskana ili umnožena, odnosno proizvedena na više jezika ili različitim pismima ili u više izdanja, obvezni se primjerci dostavljaju posebno na svakome jeziku, na svakome pismu i za svako novo izdanje.

Ako se radi o iznimno vrijednom izdanju (bibliofilska izdanja, grafičke mape i sl.), nakladnik je dužan Knjižnici dostaviti jedan primjerak tekstualnoga djela.

Obvezni primjerci moraju biti ispravni i u stanju u kojem će biti raspačavani.

Od zaprimljenih devet jedinica  obveznoga primjerka, Knjižnica zadržava dva (arhivski primjerak koji se na daje na korištenje i trajno se zaštićuje i unikatni primjerak koji služi za korištenje).

Kao depozitarna knjižnica, Knjižnica je odgovorna za prikupljanje i distribuciju obveznoga primjerka. Tako preostalih sedam primjeraka distribuira u knjižnice u sustavu obveznoga primjerka: Znanstvena knjižnica Zadar, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Sveučilišna knjižnica Pula, Sveučilišna knjižnica Split, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Sveučilišna knjižnica Mostar i Dubrovačke knjižnice.

DOSTAVA OBVEZNOGA PRIMJERKA

Nakladnici ili proizvođači dužni su u razdoblju od 30 dana nakon završetka tiskanja, umnažanja ili proizvodnje dostaviti obvezne primjerke.

Obvezni primjerci dostavljaju se na adresu Knjižnice, uz napomenu da je riječ o obveznome primjerku.

Obvezni primjerci mrežnih publikacija pohranjuju se u Hrvatskome arhivu weba (HAW-u).

OBVEZA DOSTAVE IZVJEŠĆA

Svi nakladnici, tiskari i proizvođači audiovizualne građe i elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj dužni su zadnji dan u tekućem mjesecu dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu izvješće o cjelokupnoj izdanoj, tiskanoj, odnosno proizvedenoj građi, tijekom prethodnoga mjeseca u dva primjerka.

KAZNE ZA NEOBAVLJANJE ODREDABA O OBVEZNOME PRIMJERKU

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja izdaje, tiska ili proizvodi građu ako ne udovolji obvezi dostave obveznih primjeraka knjižnične građe, a odgovorna osoba u pravnoj osobi od 500,00 do 10.000, kuna.

 

Obvezni primjerak za 2017. godinu.