Školske knjižnice

Objavljeno 11.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak-petak: 8.00-16.00
Telefoni
00385 1 616 4027
Telefaks
00385 1 616 4186

Suvremena školska knjižnica, osim što je intelektualno, informacijsko i kulturno središte, njeguje i vrednuje odgojno-obrazovnu zadaću koja utječe na cjelokupni tjelesni, kognitivni, psihosocijalni, emocionalni i duhovni razvoj učenika. Zbog toga je dio sustava knjižnica koje zajedno tvore komunikacijsku, računalnu, informacijsku, organizacijsku i ljudsku mrežu. Županijske matične narodne knjižnice trajno i sustavno organiziraju temeljne i razvojne poslove knjižnica te ugrađuju nove usluge knjižnica, oslanjajući se većim dijelom na tradicionalno poslovanje, a svojom automatizacijom omogućuju brže poslovanje i nove usluge u odgojno-obrazovnom procesu. Temeljitom analizom stanja u svim školskim knjižnicama osnovnog i srednjeg obrazovanja, županijske matične narodne knjižnice izrađuju idejni koncept svake školske knjižnice, što je uporište stručnog knjižničnog razvoja koji će korisnicima, učenicima i učiteljima omogućiti ulazak u Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS).

Nove usluge školske knjižnice u novom tisućljeću pretpostavljaju knjižničara kao sudionika informacijskog društva od kojega se traži vrsno poznavanje najrazličitijih izvora znanja i sve veće tehničko i računalno znanje zbog njegova ključnog mjesta u knjižnici.

Na vrhu piramide nalazi se Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središte hrvatskog knjižničnog sustava i središnja matična knjižnica za školske knjižnice na području Republike Hrvatske, a djeluje temeljem Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj usvojenog (2001.) te službenih dokumenata Knjižnice. Na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice Razvojna matična služba izvješćuje o tekućim pitanjima iz djelokruga svojega rada i rada školskih knjižnica te donosi najnovije podatke o radu županijskih matičnih službi sa školskim knjižnicama.

Prijedlog Standarda za školske knjižnice

Hrvatsko knjižnično vijeće na 3. sjednici održanoj 14. travnja 2011., pod točkom 4. donijelo je Program i plan rada Hrvatskoga knjižničnog vijeća za mandatno razdoblje 2010.– 2014.
U točki 2. Programa navodi se da će Vijeće poticati izradbu i usvajanje strateških dokumenata, među kojima je i novi Standard za školske knjižnice.
Slijedom toga zaključka, Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom iz Zagreba te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta imenovalo je Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
• Mihaela Banek Zorica; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
• Marija Bilić Prcić, OŠ Popovača; Hrvatska udruga školskih knjižničara
• Veronika Čelić-Tica, savjetnica za školske knjižnice; Hrvatski zavod za knjižničarstvo NSK (koordinatorica rada Povjerenstva)
• Ljiljana Črnjar, Gradska knjižnica Rijeka; Stručno vijeće voditelja županijskih matičnih službi
• Vanja Jurilj, OŠ Antuna Mihanovića Zagreb; Hrvatska udruga školskih knjižničara
• Zorka Renić, Medicinska škola Bjelovar; HKD – predsjednica Sekcije za školske knjižnice
• Josip Rihtarić, II. OŠ Varaždin; Hrvatska mreža školskih knjižničara
• Evica Tihomirović, OŠ Bartol Kašić, Zagreb; HKD – Sekcija za školske knjižnice

Povjerenstvo je zaključilo da je postojeći Standard donio velike pomake u većini školskih knjižnica, no kako je donesen 2000. godine, u međuvremenu se dogodio niz promjena:
• zakonskih (donesen novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; NN 87/08, Državno-pedagoški standard osnovnoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja te Državno-pedagoški standard srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja; NN 63/08 kao i drugi podzakonski akti..)
• tehnoloških (zastarijevanje propisane opreme i pojava nove …)
• stručnih (građa na novim medijima, nove usluge i programi …)
• promjene u sustavu odgoja i obrazovanja (novi nastavni plan i program, nacionalni kurikulum i dr.)
Osim toga, u međuvremenu su doneseni i bitni međunarodni dokumenti, primjerice IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice 2004. godine. Sve te promjene potrebno je imati na umu pri donošenju prijedloga novoga Standarda za školske knjižnice, koristeći najnoviju hrvatsku i svjetsku literaturu o školskim knjižnicama i uzimajući u obzir dosegnuta znanja i iskustva te primjere dobre prakse.
Kad je riječ o sadržaju izmjena u odnosu na postojeći Standard, možemo ih sažeti kao:
• formalne terminološke izmjene
• osuvremenjivanje pojedinih definicija u skladu s najnovijom hrvatskom i svjetskom literaturom o školskim knjižnicama
• zakonsko usklađivanje (oslanjanje na odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, državno-pedagoške standarde i dr.)
• obuhvaćanje učeničkih domova i umjetničkih škola Standardom knjižnica
• uzimanje u obzir dostignutoga razvoja i otvorenosti za moguće nove promjene u računalnoj i komunikacijskoj tehnologiji
• uvrštavanje internetskihh izvora i građe na novim medijima
• naglašavanje potpore učenicima s posebnim potrebama (uvrštavanje građe jednostavne za čitanje i sl.)
• isticanje novih zadaća školskih knjižnica u području razvijanja informacijske pismenosti, njegovanja zavičajnosti, poticanja multikulturalnosti, poticanja kreativnosti učenika i dr.
• naglašavanje suradnje knjižničara sa svim odgojno-obrazovnim djelatnicima kao i roditeljima, u svrhu unaprjeđenja djelatnosti školske knjižnice
• naglašavanje obveze stručnog usavršavanja knjižničara
• naglašavanje uloge knjižničara u radu tima za kvalitetu i drugih tijela na razini škole
• podrobnija razrađenost prostornih uvjeta, uređenja i opremanja knjižnice i dr.

Završen je prijedlog Standarda za školske knjižnice te je predstavljen na sjednici Hrvatskog knjižničnog vijeća 27. ožujka 2014. godine. Standard je pozitivno ocijenjen  i čeka se donošenje Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kako bi Standard bio usvojen od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Standard za školske knjižnice.

 

Razvojna djelatnost

    • Objavljene knjige:

V. Čelić – J. Leščić: Novi UDK za školske knjižnice. Zagreb, Školska knjiga, 2006.

V. Čelić – J. Leščić: Katalogizacija za školske knjižnice: priručnik za knjižničare, Naklada Jurčić, 2011.

V. Čelić – J. Leščić: Prilog za bibliografiju hrvatskoga školskog knjižničarstva. Zagreb, NSK, 2014.

  • Međunarodni projekti
    ICDL – International Children’s Digital Library

Razvoj stručnog rada

  • Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, HKD.
  • Suradnja s Međunarodnim organizacijama koje unapređuju rad školskih knjižnica.
  • Koordinacija stručnih vijeća Županijskih matičnih službi za školske knjižnice.

Matična djelatnost (savjetodavna i stručna pomoć)