Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr Thu, 13 Dec 2018 13:35:53 +0000 hr hourly 1 Treća iz ciklusa „OdrŽive tribine Let’s Go Green!“ u NSK http://www.nsk.hr/treca-iz-ciklusa-odrzive-tribine-lets-go-green-u-nsk/ Thu, 13 Dec 2018 08:39:06 +0000 http://www.nsk.hr/?p=53003

Categories: Kalendar događanja, Izdvajamo, Predstavljanja

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu s Odjelom Zaštita i pohrana NSK te Radnom grupom za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva nastavlja s programom OdrŽive tribine Let’s Go Green u sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku. Treća tribina …

(Read more...)

]]>
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu s Odjelom Zaštita i pohrana NSK te Radnom grupom za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva nastavlja s programom OdrŽive tribine Let’s Go Green u sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku.

Treća tribina pod nazivom Kako čuvamo zrak koji udišemo održat će se u petak 14. prosinca 2018. godine u 12 sati u Odjelu Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Treća se tribina organizira u povodu Međunarodnoga dana planina koji se odlukom Ujedinjenih naroda u svijetu obilježava 11. prosinca i kojim se želi istaknuti bitna uloga planina u održavanju ekosustava, njihova osjetljivost na klimatske promjene te nužnost podizanja svijest o njihovoj važnosti.

Uvod u tribinu pod nazivom Kvaliteta unutarnjeg zraka u klimatiziranim prostorima održat će prof. dr. sc. Igor Balen, predstojnik Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Nakon uvodnoga dijela prvo će predavanje pod nazivom Kvaliteta zraka – uzroci i posljedice održati Martin Belavić, mag. fiz.-geof., iz Državnoga hidrometeorološkog zavoda, a drugo predavanje pod nazivom Kako digitalno doba pomaže u očuvanju zraka koji udišemo održat će Tomislav Bronzin, mag. ing. elektrotehnike, te Gabrijela Vratarić iz ICT i konzultantske tvrtke CITUS.

U sklopu Tribine, svoju će autorsku ekopoeziju interpretirati Stevo Leskarac, djelatnik Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Igor Balen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu predaje predmete Grijanje, Klimatizacija, Modeliranje KGH sustava, Mikroklima broda te Energetska učinkovitost i optimizacija u zgradama. Ovlašteni je inženjer za projektiranje i stručni nadzor sustava grijanja, ventilacije, klimatizacije i plinskih instalacija. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva, ASHRAE-a (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) te Hrvatskoga zavoda za norme, Tehničkoga odbora 541 (Sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije).

Mr. sc. Martin Belavić radi kao meteorolog u Državnome hidrometeorološkom zavodu. Magistrirao je fiziku-geofiziku na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Klimatološka analiza snježnih prilika u Hrvatskoj. Trenutačno na istome Fakultetu pohađa poslijediplomski doktorski studij fizike – smjer geofizika. Član je Hrvatskoga meteorološkog društva te Hrvatskoga udruženja za zaštitu zraka.

Tomislav Bronzin poslovni je konzultant u tvrtki Citus koja ima više od 20 godina iskustva u razvoju mobilnih i cloud computing (računarstvo u oblacima) rješenja  te tako umnogome pridonosi očuvanju okoliša i održivu razvoju. Gabrijela Vratarić ima višegodišnje iskustvo u IT-u u multinacionalnim i hrvatskim tvrtkama u kojima je aktivno provodila politiku održiva razvoja i zelenoga IT-a.

Program treće OdrŽive tribine Let’s Go Green uređuju voditeljica Odjela Zaštita i pohrana NSK dr. sc. Dragica Krstić te predsjednica Radne grupe za zelene knjižnice HKD-a Ana Rubić, koja će istodobno biti i voditeljica Tribine. Suradnica je Tribine Nela Marasović, djelatnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Program održavanja tribina nastavit će se i u 2019. godini.

 

   

]]>
Raspisan natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta http://www.nsk.hr/raspisan-natjecaj-za-popunu-upraznjenih-sistematiziranih-radnih-mjesta-31/ Wed, 12 Dec 2018 12:52:15 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52999

Categories: Izdvajamo

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisuje natječaj za popunu sljedećih sistematiziranih radnih mjesta: – diplomirani knjižničar u Odjelu Nabava i izgradnja zbirki – viši stručni savjetnik – mrežni administrator u Odjelu Informacijske tehnologije – stručni savjetnik za …

(Read more...)

]]>
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisuje natječaj za popunu sljedećih sistematiziranih radnih mjesta:

– diplomirani knjižničar u Odjelu Nabava i izgradnja zbirki
– viši stručni savjetnik – mrežni administrator u Odjelu Informacijske tehnologije
– stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje
– namještenik – radno mjesto IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje.

Više pojedinosti o Natječaju.

]]>
Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta http://www.nsk.hr/natjecaj-za-popunu-upraznjenih-sistematiziranih-radnih-mjesta-23/ Wed, 12 Dec 2018 12:45:02 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52996

Categories: Natječaji, Natječaji za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ) te članka 26. Statuta NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J za popunu …

(Read more...)

]]>
Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 ) te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

1. Diplomirani knjižničar u Odjelu Nabava i izgradnja zbirki

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranoga knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, jedna godina radnoga iskustva na poslovima diplomiranoga knjižničara, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

2. Viši stručni savjetnik – mrežni administrator u Odjelu Informacijske tehnologije

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, područje računarstvo, elektrotehnika, informatika ili informacijske i komunikacijske znanosti, pet godina radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima , znanje engleskoga jezika.

3. Stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, područje elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, tri godine radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje stranoga jezika (prednost engleski).

4. Namještenik – radno mjesto IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu Zajednički poslovi – Odsjek Održavanje

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana

Uvjeti: NSS, osnovna škola.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)
– dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenome stručnom ispitu za točku 1. i 3.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenome presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnoga odnosa, predočit će izvornike.

Rok je za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb ili osobno predati s naznakom „prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnoga mjesta) od 12. 12. 2018“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnome natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svojem statusu. Poveznice na posebne propise su:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html.

Moguće je provođenje testiranja, o čem će kandidati biti pravodobno obavješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

 

 

]]>
Poništen dio natječaja objavljen 28. studenoga 2018. godine http://www.nsk.hr/ponisten-dio-natjecaja-objavljen-28-studenoga-2018-godine/ Wed, 12 Dec 2018 12:12:31 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52992

Categories: Natječaji, Natječaji za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA objavljenoga u Narodnim novinama broj 104 od 28. studenoga 2018. u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na …

(Read more...)

]]>
Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

objavljenoga u Narodnim novinama broj 104 od 28. studenoga 2018. u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Knjižnice od 28. studenoga 2018. godine.

Poništava se natječaj pod točkom 2. koja glasi:

2. Diplomirani knjižničar u Odjelu Bibliografsko središte

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranoga knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, jedna godina radnoga iskustva na poslovima diplomiranoga knjižničara, znanje engleskoga ili njemačkoga jezika.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

]]> „Kantano vrime“ – „Advent s Aklapelom“ u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu http://www.nsk.hr/kantano-vrime-advent-s-aklapelom-u-nacionalnoj-i-sveucilisnoj-knjiznici-u-zagrebu/ Wed, 12 Dec 2018 10:47:46 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52982

Categories: Kalendar događanja, Izdvajamo, Koncerti

Aklapela, festival hrvatskih klapa koje njeguju izvorno klapsko pjevanje, ove godine dovodi u Zagreb dubrovačke klape koje će sa zagrebačkim klapskim domaćinima, a u suradnji s Međunarodnom smotrom folklora, održati dva koncerta u sklopu manifestacije Advent u Zagrebu. …

(Read more...)

]]> Aklapela, festival hrvatskih klapa koje njeguju izvorno klapsko pjevanje, ove godine dovodi u Zagreb dubrovačke klape koje će sa zagrebačkim klapskim domaćinima, a u suradnji s Međunarodnom smotrom folklora, održati dva koncerta u sklopu manifestacije Advent u Zagrebu.

Prvi od koncerata u okviru Festivala održat će se u petak 14. prosinca 2018. godine u 20 sati u Crkvi sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, a drugi 15. prosinca u 20 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

U velikom predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice javnosti će se pjesmom predstaviti klape Kaše, Bošket, Armorin, Subrenum, Stine i Cesarice. Ulaz na koncert je besplatan.

Osim najavljenih koncerata, u subotnje i nedjeljno jutro dubrovačke klape ispunit će zagrebačke trgove tradicionalnom dubrovačkom kolendom i tako čestitati Zagrepčanima nadolazeći Božić i Novu godinu.

Festival Aklapela održava se već sedam godina uzastopno u Dubrovniku, tjedan po Uskrsu. Pjeva se bez instrumentalne pratnje na način blizak izvornom načinu izvođenja tradicionalne hrvatske klapske pjesme. Advent s Aklapelom u Zagrebu, uz odlične dosadašnje veze između Dubrovnika i Zagreba, daje dodatnu dimenziju suradnji ovih dvaju gradova, promičući kolendavanje u gradu i klapsko pjevanje kao svjetski priznati kulturni fenomen i jednu od najprepoznatljivijih sastavnica nacionalne kulturne baštine.

Podsjetimo, među promicateljima izvorne klapske pjesme svoje je mjesto pronašla i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, ponajprije pokretanjem koncertnog programa Fiofest, čijom organizacijom Knjižnica želi skrenuti pozornost na bogatu ostavštinu velikog klapskog maestra, hrvatskog melografa, skladatelja, dirigenta i glazbenog pedagoga Dinka Fija, pohranjenu u Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK.

]]>
Raspored edukacijskih radionica u sklopu projekta „e-Izvori“ za siječanj 2019. godine http://www.nsk.hr/raspored-edukacijskih-radionica-u-sklopu-projekta-e-izvori-za-sijecanj-2019-godine/ Mon, 10 Dec 2018 10:14:12 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52971

Categories: Obavijesti

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, objavljen je raspored edukacijskih radionica za siječanj 2019. godine. Edukacijske radionice održavaju se u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u …

(Read more...)

]]>
U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, objavljen je raspored edukacijskih radionica za siječanj 2019. godine. Edukacijske radionice održavaju se u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

16. siječnja 2019. Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija – diplomski i poslijediplomski studenti
23. siječnja 2019. Bibliometrijska radionica
30. siječnja 2019. Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija – znanstveno, nastavno, znanstveno-nastavno i suradničko osoblje.

Pojedinosti o provođenju edukacijskih radionica o dostupnim elektroničkim izvorima za studente diplomskih i poslijediplomskih studija, kao i za znanstveno-nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko osoblje.

Prijava na edukacijske radionice.

]]>
Predstavljen projekt „e-Izvori“ zadarskim znanstvenicima, studentima i knjižničarima http://www.nsk.hr/predstavljen-projekt-e-izvori-zadarskim-znanstvenicima-studentima-i-knjiznicarima/ Mon, 10 Dec 2018 08:43:14 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52961

Categories: Obavijesti

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 19. studenoga 2018. godine podsjetile su Sveučilište u Zadru i voditeljicu Sveučilišne knjižnice Zadar Natali Hrunčev. U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, …

(Read more...)

]]>
Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 19. studenoga 2018. godine podsjetile su Sveučilište u Zadru i voditeljicu Sveučilišne knjižnice Zadar Natali Hrunčev.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, znanstveno-nastavnim djelatnicima te studentima i knjižničarima Sveučilišta u Zadru predstavljen je Projekt te su održane edukativne radionice.

Voditeljica projekta e-Izvori dr. sc. Aleksandra Pikić i koordinatorica nabave e-izvora mr. sc. Alisa Martek upoznale su knjižničarke i knjižničare Sveučilišta u Zadru sa svrhom, aktivnostima i pokazateljima provedbe Projekta, kao i e-izvorima koji se nabavljaju.

Osim toga, projektni tim za edukaciju iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u čijem su sastavu Maja Čulić i Ivona Milovanović te Goranka Mitrović i Ivana Čadovska, održao je dvije radionice za znanstveno-nastavno osoblje i studente diplomskih studija Sveučilišta u Zadru pod nazivima Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti i Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba Projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom Projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.

]]>
Novi spomenici svjetske baštine 2018. godine http://www.nsk.hr/novi-spomenici-svjetske-bastine-2018-godine/ Mon, 10 Dec 2018 07:36:27 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52932

Categories: Uncategorized

Svjetska baština koja sastoji od svjetske kulturne i svjetske prirodne baštine od srpnja 2018. godine bogatija je za 19 novih spomenika koji su dodani na popis UNESCO-ve  Svjetske baštine. Nova su mjesta na popis svjetske baštine dodana na 42. zasjedanju UNESCO-vog …

(Read more...)

]]>
Svjetska baština koja sastoji od svjetske kulturne i svjetske prirodne baštine od srpnja 2018. godine bogatija je za 19 novih spomenika koji su dodani na popis UNESCO-ve  Svjetske baštine.

Nova su mjesta na popis svjetske baštine dodana na 42. zasjedanju UNESCO-vog Odbora za svjetsku baštinu koje se održalo u Manami u Bahreinu od 24. lipnja do 4. srpnja 2018. godine.

Novi spomenici svjetske kulturne baštine:

Aasivissuit – Nipisat, inuitsko lovište između leda i mora (Danska)

Oaza Al-Ahsa (Saudijska Arabija)

Drevni grad Qalhat (Oman)

Arheološki granični kompleks Hedeby i Danevirke (Njemačka)

Medina Azahara, glavni grad Córdobskog Kalifata (Španjolska)

Göbekli Tepe (Turska)

Tajna kršćanska mjesta regije Nagasaki u Japanu.

Ivrea, industrijski grad 20. stoljeća (Italija)

Katedrala sv. Petra i Pavla u Naumburgu (Njemačka)

Sansa, budistički samostani u planinama Koreje (Južna Koreja)

Sassanidska arheološka nalazišta u Farsu (Iran)

Arheološko nalazište Thimlich Ohinga (Kenija)

Neogotička i art deco građevinski cjelina u Mumbaiju (Indija)

Novi spomenici prirodne baštine:

Planine Barberton Makhonjwa (Južna Afrika)

Chaîne des Puys rasjed Limagne (Francuska)

Fanjingshan (Kina)

Novi spomenici kulturne i prirodne baštine:

Nacionalni park Chiribiquete – Maloca jaguara (Kolumbija)

Pimachiowin Aki (Kanada)

Dolina Tehuacán-Cuicatlán  izvorno obitavalište Mezoamerikanaca (Meksiko)

Osim novododanih spomenika postojeće svjetske baštine planinski lanac Sikhote-Alin proširen je te sada obuhvaća dolinu rijeke Bikin, koja se nalazi približno 100 kilometara sjeverno od prvotnih, neproširenih granica.

Na sastanku je također odlučeno da će se Koraljni greben Belizea ukloniti s Popisa ugrožene svjetske baštine. Greben je na Popis svjetske baštine dodan 1996. godine. Jedno je od mjesta s najvećom raznolikošću biljnoga i životinjskoga života. Gotovo 1 400 vrsta živi na njegovu području, uključujući znatan broj ugroženih vrsta. Oko 200 000 ljudi, više od polovice stanovništva Belizea, živi od Grebena. Procjenjuje se da turizam i rekreacija povezani s Grebenom donose $200 milijuna Belizeovom BDP-u, a ribolov još $15 milijuna.
Godine 2009. Koraljni greben Belizea je dodan na Popis ugrožene svjetske baštine. Prijetila mu je trajna šteta od obalne gradnje i bušenja morskog dna u potrazi za naftom pa je u prosincu 2017. godine Belize zabranio bušenje s ciljem očuvanja Grebena.

 

]]>
18. okrugli stol o slobodnome pristupu informacijama – „Knjižnice i alternativna (druga) istina“ http://www.nsk.hr/18-okrugli-stol-o-slobodnome-pristupu-informacijama-knjiznice-i-alternativna-druga-istina/ Mon, 10 Dec 2018 07:24:56 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52523

Categories: Obavijesti

18. okrugli stol o slobodnome pristupu informacijama na temu Knjižnice i alternativna (druga) istina održat će se u Europskome domu Zagreb 10. prosinca 2018. godine u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD), Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja i Odsjeka za …

(Read more...)

]]>
18. okrugli stol o slobodnome pristupu informacijama na temu Knjižnice i alternativna (druga) istina održat će se u Europskome domu Zagreb 10. prosinca 2018. godine u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD), Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja i Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha je Skupa istaknuti bitnu ulogu knjižničara u raspačavanju provjerenih i točnih informacija jer knjižničari kao stručnjaci posjeduju stručno znanje koje im pomaže da za korisnike utvrde potrebnu informaciju koju znaju i protumačiti te osvijestiti nužnost razvoja medijske pismenosti i izobrazbe korisnika i prikazati primjere iz prakse.

Ovaj se okrugli stol HKD-a tradicionalno održava u povodu Međunarodnoga dana ljudskih prava, koji se još od 1950. godine obilježava 10. prosinca radi širenja društvene svijesti o važnosti ljudskih prava, ali i podsjećanja na cijeli niz društvenih konteksta u kojima ona s jedne strane mogu biti ugrožena, no s druge i posebno naglašena, promicana te zaštićena. Jedan od tih konteksta svakako je obrazovanje te se temom ovogodišnjega Skupa želi skrenuti pozornost na knjižnice kao nositelje mehanizama koji podupiru obrazovanje, i to na svim razinama obrazovnoga sustava – od osnovnoga, preko srednjega, pa sve do visokoškolskoga obrazovanja.

O središnjoj se temi Skupa mnogo raspravlja u svijetu medija i politike pa je potrebno utvrditi odnos knjižnica i knjižničara prema toj pojavi. Odnos između informacija (podataka) i mišljenja (stavova) uvijek je bio nedovoljno jasan i u politici i u znanosti, kao i u drugim područjima života. Iako lažne senzacije i političke laži nisu novost, zadnjih nekoliko godina lažne vijesti i izmišljene priče lako dolaze u prvi plan i u javnosti se brzo prihvaćaju i prenose, posebno zahvaljujući današnjim tehnološkim mogućnostima. Međutim, tradicionalne reakcije na netočne tvrdnje i iskaze, kao što su ispravci, isprike, pisma uredništvu i dr., nisu dovoljno brze ni djelotvorne. Što se može učiniti?

Na Okruglome će stolu tradicionalno biti predstavljen Zbornik radova s prošlogodišnjega održanog Okruglog stola.

Program 18. okrugloga stola o slobodnome pristupu informacijama.

Pojedinosti o Skupu.

]]>
Održana trideseta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice http://www.nsk.hr/odrzana-trideseta-iz-ciklusa-tribina-na-temu-inozemne-croatice/ Fri, 07 Dec 2018 13:42:19 +0000 http://www.nsk.hr/?p=52868

Categories: Predstavljanja

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 6. prosinca 2018. godine, u sklopu Zbirke inozemne Croatice, održana je trideseta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice. Gost je bio kazališni i filmski redatelj, književnik, publicist i diplomat Miroslav Međimorec, …

(Read more...)

]]>
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 6. prosinca 2018. godine, u sklopu Zbirke inozemne Croatice, održana je trideseta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice.

Gost je bio kazališni i filmski redatelj, književnik, publicist i diplomat Miroslav Međimorec, a tribinu je vodila dr. sc. Željka Lovrenčić.

Na jubilarnoj, tridesetoj tribini na temu inozemne Croatice govorilo se o kazališnoj, filmskoj i televizijskoj djelatnosti Miroslava Međimorca, poslu redatelja i scenarista, odluci da se bavi književnošću, objavljenim knjigama i studijama, političkoj i diplomatskoj karijeri, sudjelovanju u Domovinskome ratu, obnašanju dužnosti veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj, povezanošću s Meksikom i dr.

Više pojedinosti o autoru.

]]>